Hàm AND trong Excel được sử dụng như thế nào?

Hàm AND là một hàm logic trong excel có thể được sử dụng làm phép kiểm tra logic bên trong hàm IF và có thể được kết hợp với hàm OR. Cùng chúng tôi làm rõ về hàm này qua bài viết dưới đây nhé.

Hàm AND trong Excel

Hàm AND là một trong những hàm logic cơ bản trong Excel, được sử dụng để xác định xem liệu tất cả các điều kiện trong một kiểm tra có đúng hay không. Hàm AND ít được dùng độc lập mà thường được dùng kết hợp với những hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic khác, đặc biệt là hàm IF.

Cú pháp hàm AND trong Excel

= AND (logic1, [logic2], …)

Trong đó:

 • logic1: là điều kiện, các mệnh đề logic.
 • [logic2]: [tùy chọn] Điều kiện thứ 2 để đánh giá, các mệnh đề logic.

Kết quả trả về:

 • TRUE: trả về kết quả là TRUE khi tất cả mệnh đề logic đều đúng.
 • FALSE: trả về kết quả là FALSE khi có một mệnh đề logic có kết quả sai.

Lưu ý khi dùng hàm AND trong Excel

Hàm AND được sử dụng để kiểm tra cùng lúc nhiều điều kiện logic, tối đa 255 điều kiện, được cung cấp dưới dạng đối số.

Mỗi đối số ( logic1 , logic2 , v.v.) phải là một biểu thức trả về TRUE hoặc FALSE hoặc một giá trị có thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Các đối số được cung cấp cho hàm AND có thể là hằng số, tham chiếu ô, mảng hoặc biểu thức logic.

Hàm AND sẽ đánh giá tất cả các giá trị được cung cấp và chỉ trả về TRUE nếu tất cả các giá trị được đánh giá là TRUE.

Nếu bất kỳ giá trị nào đánh giá là FALSE, hàm AND sẽ trả về FALSE.

Lưu ý: Excel sẽ đánh giá bất kỳ số nào ngoại trừ số không (0) là TRUE.

Các ứng dụng của hàm AND

Chúng ta cùng tìm hiểu ứng dụng hàm AND thông qua một số ví dụ sau:

Ví dụ 1: dựa vào bảng sau, tính số thưởng của mỗi người, biết tiêu chí xét thường là:

 • Đi làm từ 24 ngày trở lên; VÀ
 • Không có ngày nào đi muộn.
Ham-and-trong-excel
Hàm and trong excel

Xem thêm: Hàm excel số tiền bằng chữ

Chúng ta sẽ viết công thức tại ô D2 như sau:

=IF(AND(B2>=24,C2=0),”Có”,”Không”)

Giải thích:

 • Đi làm từ 24 ngày trở lên được viết là B2>=24
 • Không có ngày nào đi muộn được viết là C2=0
 • Hai nội dung này có mối quan hệ VÀ, vì vậy được đặt trong cùng hàm AND

Khi lồng hàm AND trong hàm IF thì:

 • Nếu cả 2 điều kiện đều đúng sẽ trả về kết quả là “Có” thưởng
 • Nếu một trong 2 điều kiện trả về Sai thì sẽ trả về kết quả là “Không” thưởng

Tổng quan về hàm logic trong Excel

Ngoài hàm AND, Microsoft Excel cung cấp thêm 3 hàm logic để làm việc với các giá trị logic. Đó là hàm OR, XOR và NOT. Bạn nghiên cứu cách sử dụng các hàm logic này khi bạn muốn thực hiện nhiều hơn một so sánh trong công thức của bạn hoặc kiểm tra nhiều điều kiện thay vì chỉ một. Cũng như các phép so sánh, các hàm logic của Excel trả về TRUE hoặc FALSE khi các đối số của chúng được đánh giá.

Bảng dưới đây cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cách sử dụng các hàm logic, giúp bạn chọn đúng công thức cho công việc cụ thể.

Xem thêm: Cách xếp loại học lực theo tín chỉ

Hàm Giải thích hàm Công thức ví dụ Giải thích công thức
AND Trả về đúng nếu tất cả đối số được đánh giá đúng. =AND(A2>=10, B2<5) Công thức này trả về kết quả TRUE nếu giá trị trong ô A2 ớn hơn hoặc bằng 10, và giá trị trong B2 nhỏ hơn 5, ngược lại là FALSE.
OR Trả về đúng nếu bất kì đối số nào được đánh giá đúng. =OR(A2>=10, B2<5) Công thức này trả về kết quả TRUE nếu giá trị trong ô A2 ớn hơn hoặc bằng 10, hoặc giá trị trong B2 nhỏ hơn 5, Nếu tất cả điều kiện đều không thỏa thì sẽ trả kết quả là FALSE.
XOR Trả về kết quả đúng nếu có chỉ một trong hai =XOR(A2>=10, B2<5) Công thức này trả về kết quả TRUE nếu hoặc giá trị trong ô A2 ớn hơn hoặc bằng 10, hoặc giá trị trong B2 nhỏ hơn 5, Nếu tất cả điều kiện đều không thỏa hoặc tất cả các điều kiện đều thỏa thì sẽ trả kết quả là FALSE.
NOT Trả về kết quả ngược với đối số. Ví dụ: Nếu đối số sai, thì kết quả là đúng và ngược lại. =NOT(A2>=10) Công thức trả về FALSE nếu giá trị trong A1 lớn hơn hoặc bằng 10; TRUE nếu ngược lại.

Như vậy qua bài viết này bạn đã nắm được cách dùng, cú pháp của hàm AND trong Excel thông qua các ví dụ rồi. Việc kết hợp hàm AND với các hàm khác sẽ mang lại hiệu quả hơn rất nhiều nên bạn cần học thêm các hàm Excel khác để có thể dễ dàng kết hợp chúng với nhau.

Rate this post